شرایط عضویت و پرداختهای داخلی سایت

بخش اول: اعتبارات

در قسمت اعتبارات شما می توانید کیف پول اعتباری خود را شارژ کنید. از این اعتبار در مراحل ثبت پروژه و یا ارسال پیشنهاد می توانید استفاده کنید. 

CREDIT
کیف پول برنزی
۵،۰۰۰ تومان
 • اعتبار کیف پول شما به مبلغ ۵،۰۰۰ تومان افزایش می یابد.
کیف پول نقره ای
۱۰،۰۰۰ تومان
 • اعتبار کیف پول شما به مبلغ ۱۰،۰۰۰ تومان افزایش می یابد.
کیف پول طلایی
۶۰،۰۰۰ تومان
 • اعتبار کیف پول شما به مبلغ ۶۰،۰۰۰ تومان افزایش می یابد.
کیف پول پلاتینیوم
۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • اعتبار کیف پول شما به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ تومان افزایش می یابد.

بخش دوم: ثبت پروژه

برای ارسال پروژه ابتدا تعداد و مدت زمان ثبت پروژه را مشخص می کنید و سپس سطح مناسب پروژه خود را خریداری مینماید.

PAYMENT
سطح اول
۵،۰۰۰ تومان
برای ثبت پروژه خود همین الان اقدام کنید
 • تعداد پروژه: یک عدد
 • مدت اعتبار: ۳۰ روز
سطح دوم
۱۰،۰۰۰ تومان
برای ثبت پروژه خود همین الان اقدام کنید
 • تعداد پروژه: سه عدد
 • مدت اعتبار: ۳۰ روز
سطح سوم
۲۰،۰۰۰ تومان
برای ثبت پروژه خود همین الان اقدام کنید
 • تعداد پروژه: هفت عدد
 • مدت اعتبار: ۴۵ روز
سطح چهارم
۵۰،۰۰۰ تومان
برای ثبت پروژه خود همین الان اقدام کنید
 • تعداد پروژه: پانزده عدد
 • مدت اعتبار: ۶۰ روز
سطح پنجم
۱۵۰،۰۰۰ تومان
برای ثبت پروژه خود همین الان اقدام کنید
 • تعداد پروژه: ۱۰۰ عدد
 • مدت اعتبار: ۳۶۰ روز

بخش سوم: ارسال پیشنهاد روی پروژه ها

جهت ارسال پیشنهاد برای پروژه های منتخب خود سطح مناسب خود را جهت فعالیت در سایت خریداری مینماید.

PAYMENT22
سطح اول
۵،۰۰۰ تومان
همین الان برای دریافت پروژه اقدام کنید
 • تعداد پینهادها: ۲عدد
 • مدت اعتبار: یک سال
سطح دوم
۱۰،۰۰۰ تومان
همین الان برای دریافت پروژه اقدام کنید
 • تعداد پروژه: ۵ عدد
 • مدت اعتبار: یک سال
سطح سوم
۴۰،۰۰۰ تومان
همین الان برای دریافت پروژه اقدام کنید
 • تعداد پروژه: ۲۵ عدد
 • مدت اعتبار: یک سال
سطح چهارم
۶۰،۰۰۰ تومان
همین الان برای دریافت پروژه اقدام کنید
 • تعداد پروژه: ۸۰ عدد
 • مدت اعتبار: یک سال
سطح پنجم
۲۰۰،۰۰۰ تومان
همین الان برای دریافت پروژه اقدام کنید
 • تعداد پروژه: ۳۰۰ عدد
 • مدت اعتبار: یک سال

بخش چهارم: درصد کمسیون سایت higrafik

درصد کمسیون سایت معادل ۹% از کل هزینه توافقی نهایی می باشد که پس از پرداخت مبلغ پروژه و تایید کارفرما از وجه پرداخت شده، کسر می گردد و الباقی به حساب ارائه دهندگان خدمات گرافیکی پرداخت می گردد.